Obchodní podmínky pro maloobchodní prodej na www.umporto.cz

Předmětem těchto obchodních podmínek je stanovení podmínek, za kterých se uskutečňuje prodej zboží firmy Ing. Zuzana Pančochová (IČ: 72469005, DIČ: CZ7751213833) se sídlem Jezerská 517, 664 07 Pozořice (dále jen "prodávající") koncovým zákazníkům (dále jen "kupující"). Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

Prodej osobám starším 18 let 

Osoby mladší osmnácti let mohou nakupovat pouze potraviny a nápoje neobsahující alkohol. Nákup alkoholu je umožněn pouze osobám starším 18 let. Při nákupu alkoholu zákazník souhlasem s obchodními podmínkami současně potvrzuje, že si je tohoto vědom a že je starší 18 let.

Objednávky zboží 

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu prodávajícího e-mailem nebo  prostřednictvím internetového obchodu.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či e-mailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

V případě, že kupující provede objednávku, a není-li domluveno s prodávajícím jinak, platí pro kupujícího vždy aktuální cena.

Pozor! Potvrzením objednávky cenu a ani množství negarantujeme! V případě vyprodání objednaného zboží či jeho části těsně před objednávkou, může dojít zcela vyjímečně k navýšení ceny zboží. V takovém případě bude kupující neprodleně kontaktován a potvrzení objednávky bude zasláno až po odsouhlasení.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení. Po odeslání zboží již nelze objednávku stornovat a kupující je povinen uhradit kupní cenu v celé výši.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)

objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)

zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.  

Dodací lhůty 

Zboží, které je označeno skladem expedujeme nejpozději do dvou pracovních dnů, zpravidla však následující den po objednání. Akční nabídky jsou platné po uvedenou dobu či do vyprodání zásob. 

Dodání zboží 

Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. V případě požadavku na jiný typ balení, než je standardní způsob, je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.

Prodávající a kupující se dohodli, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn v okamžiku, kdy zboží bude dodáno prodávajícím na adresu kupujícího případně jiného místa určení v České republice uvedeného kupujícím v písemné objednávce.

Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a převzetí jednotlivé dílčí dodávky zboží kupujícím potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů kupujícím (řádně a čitelně označena obchodní firma kupujícího, příp. jméno a příjmení kupujícího, jméno osoby, která zboží převzala a podpis této osoby). V případě dodání zboží přepravní službou formou dobírky, je kupující povinen do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží, zboží převzít a uhradit fakturu. V případě, že takto neučiní, bude zboží vráceno zpět do skladu prodávajícího a to na náklady kupujícího, které mu budou přeúčtovány. Povinnost odběratele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené se skladováním zboží tím není dotčena.  

Platební podmínky 

Celková cena za zboží je hrazena buď bankovním převodem před odesláním zásilky nebo v hotovosti při předání zboží. Dobírka je zpoplatněna dle sazeb obchodních partnerů:

Uloženka.cz........... 13 Kč s DPH

DPD ČR  ….............30 Kč s DPH

Česká pošta balík na poštu ........... 37 Kč s DPH

Česká pošta balík do ruky ........... 37 Kč s DPH

uloženka Slovensko ........... 13 Kč s DPH

Slovenská pošta ............. 37 Kč s DPH

Kupující obdrží daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.  

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží, reklamace 

Kupující, pokud je spotřebitelem dle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců za splnění následujících podmínek:

zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,

v původním obalu, s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)

průvodní dopis – odstoupení od smlouvy

Kupující nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užitím a na poškození při přepravě. Při poškození zboží či obalu při přepravě je zákazník povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě. 

Dodání zboží a platba za zboží 

Zákazník si může vybrat z následujích možností dodání objednaného zboží:

doprava UmPorto.cz , Brno a okolí …............. 30 Kč s DPH

doprava UmPorto.cz , Praha …............. 50 Kč s DPH

osobní odběr, výdejní místo Uloženka.cz........... 45 Kč s DPH

osobní odběr DPD Parcel shop ............... 55 Kč s DPH

DPD ČR  ….................... 121 Kč s DPH

Česká pošta balík na poštu ........... 121 Kč s DPH

Česká pošta balík do ruky ........... 133 Kč s DPH

uloženka Slovensko ........... 105 Kč s DPH

Slovenská pošta ............. 180 Kč s DPH

Spotřebitelé: Při objednávce nad 1500 Kč vč.DPH je doprava ZDARMA

Velkoobchod: Při objednávce nad 2500 Kč vč.DPH je doprava ZDARMA

Reklamace mechanického poškození z přepravy: Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. 

Ochrana osobních dat 

Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a samozřejmě nejsou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Fotografie a popisy výrobků 

Upozorňujeme, že fotografie výrobků a ročníky u jakostních vín nemusí odpovídat skutečnosti. Někteří dodavatelé nás o změnách designů a ročníků neinformují včas a tak není v našich silách tyto skutečnosti ovlivnit. Pokud trváte na přesném designu či ročníku předem se informujte nebo to uveďte do poznámky v objednávce.

Závěrečná ustanovení 

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 4. 2018


Online vinotéka

RÁDI VÁM PORADÍME

602 545 668

vinoteka@umporto.cz

Kontaktní formulář

Štítky

sekt